Auteursrecht

Al onze ideeën en ontwerpen worden geregistreerd bij CC Proof. Bij misbruik of het kopiëren van onze ideeën zullen wij moeten overgaan tot juridische stappen. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met expliciete toestemming van de Promofabriek. Het beeldmateriaal en de scripts die op deze website zijn te vinden, zijn eigendom van de Promofabriek, of de auteursrechten zijn...

Disclaimer

De website www.promofabriek.nl wordt beheerd door de Promofabriek B.V.. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. De Promofabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. De Promofabriek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de Promofabriek en Rackpack europe, GEVESTIGD TE Amersfoort. (Gedeponeerd onder nummer 63206471  Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland). Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: . adviseur c.q. Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, . opdrachtgever c.q cliënt: degene die met Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe in een (pre-)contractuele verhouding staat. Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen. Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack Europe en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., exworks, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010. Artikel 2. Toepasselijkheid Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. Artikel 3. Aanbiedingen Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Promofabriek B.V. vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Promofabriek...