Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de Promofabriek en Rackpack europe, GEVESTIGD TE Amersfoort. (Gedeponeerd onder nummer 63206471  Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland).


Artikel 1. Definitie

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

. adviseur c.q. Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden,

. opdrachtgever c.q cliënt: degene die met Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe in een (pre-)contractuele verhouding staat.

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack Europe en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., exworks, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Artikel 3. Aanbiedingen

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Promofabriek B.V. vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Promofabriek B.V. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Promofabriek B.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Promofabriek B.V. niet.

Artikel 4. Prijzen

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de op dat moment kostenbepalende factoren.

Lid 2: Promofabriek B.V. c.q. Rackpack Europe heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd

Artikel 5. Levering van bedrukte goederen

Lid 1: Ingeval Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van client bewerkte c.q. samengestelde produkten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

Lid 2: Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan client te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk
in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 6. Advies werkzaamheden en productontwikkeling

Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.

Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen “promotionele” producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een  uurtarief van 80 euro, de ontwerpersfee van 5% over de verwachte omzet en alle andere gemaakte kosten, zoals verzendkosten, ontwikkelingskosten, sample kosten etc.

Artikel 7. Leveringen en levertijd

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Promofabriek B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

B. de dag van ontvangst door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

C. de dag van ontvangst door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack Europe van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.

Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack Europe of van haar leveranciers.

Lid 5: Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde produkten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Promofabriek B.V. opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Lid 10: Indien Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe.

Lid 11: Indien Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Reclames

Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan Promofabriek B.V. niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 4: Voor de door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-Promofabriek B.V. van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Promofabriek B.V. garantie heeft gegeven.

Lid 5: Door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Lid 1: Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van client door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van Promofabriek B.V. geheel heeft voldaan.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe.

Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.

Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.

Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Promofabriek B.V. europe goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Promofabriek B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10. Betaling

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van client in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4: Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.

Lid 6: Alle door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:

over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere boven € 60.000,= 3%

Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe op client openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de cliënt of leidinggevende ondergeschikten van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe, is Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe danwel van personen door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van Promofabriek B.V. voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Ontwerpen, modellen, etc

Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van Promofabriek c.q. Rackpack europe en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe en cliënt gebruikt te worden.


Lid 2: Cliënt vrijwaart Promofabriek B.V. c.q. Rackpack europe voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13. Geschillen/toepasselijk recht

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Geschillen tussen adviseur c.q. Promofabriek B.V.  c.q. Rackpack europe en opdrachtgever c.q. cliënt zullen aan de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde arbitragecommissie voor bindend advies worden voorgelegd. De arbitrageregeling maakt deel uit van de overeenkomst.

Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.